راهنمای مصور بیماری های درختان میوه دانه دار و هسته دار

راهنمای مصور بیماری های درختان میوه دانه دار و هسته دار

راهنمای مصور بیماری های درختان میوه دانه دار و هسته دار

کتاب مصور به همراه توضیحات کامل جهت شناسایی و کنترل بیماری های مهم درختان میوه دانه دار که می تواند برای کارشناسان، کشاورزان، کلینیک ها و دانشجویان کشاورزی کتابی بسیار مفید و کاربردی باشد.