نسخه فارسی پرسشنامه نیازهای معنوی (spiritual need Questionnaire)

نسخه فارسی پرسشنامه نیازهای معنوی (spiritual need Questionnaire)

نسخه فارسی پرسشنامه نیازهای معنوی (spiritual need Questionnaire)

پرسشنامه نیازهای معنوی (spiritual need Questionnaire) ، توسط Büssingو همکاران در سال 2010 جهت كاربرد تشخیصی و پژوهشی طراحی شده است. این پرسشنامه را می‌توان هم به‌عنوان یک ابزار تشخیصی به‌ کار‌برد که در این حالت، 27 گزاره دارد و هم به‌عنوان یک ابزار پژوهشی 19 گزاره‌ای (که برخی از گزاره‌های آن، انتخابی است)، که نسخه کامل پرسشنامه آمده است. این پرسشنامه از چهار عامل متفاوت تشکیل شده است که عبارت‌اند از: مذهبی (آلفا = 0.92): شامل دعا کردن برای دیگران و با دیگران و توسط خود آنها، شرکت‌کردن در مراسم مذهبی، خواندن کتاب‌های معنوی/مذهبی، رو‌کردن به وجودی برتر (مثل خدا، فرشتگان و غیره) آرامش درونی (آلفا = 0.82): آرزوی سکونت در مکان‌های ساکت و آرام، غوطه‌ور‌شدن در زیبایی طبیعت، کسب آرامش درونی، صحبت‌کردن با دیگران دربارۀ ترس‌ها و نگرانی‌ها، عشق و علاقۀ دیگران [به فرد]

نسخه فارسی پرسشنامه ﺑﺎورﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺳﺮﻃﺎن ﮐﻮﻟﻮرﮐﺘﺎل (Champion’s Health Belief Model Scale)

نسخه فارسی پرسشنامه ﺑﺎورﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺳﺮﻃﺎن ﮐﻮﻟﻮرﮐﺘﺎل (Champion’s Health Belief Model Scale)

نسخه فارسی پرسشنامه ﺑﺎورﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺳﺮﻃﺎن ﮐﻮﻟﻮرﮐﺘﺎل (Champion’s Health Belief Model Scale)

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺎورﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺳﺮﻃﺎن ﮐﻮﻟﻮرﮐﺘﺎل (Champion’s Health Belief Model Scale) ﺷﺎﻣﻞ 36 ﻋﺒﺎرت و 6 ﺑﻌﺪ [ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ دركﺷﺪه (5 ﺳﺆال)، ﺷﺪت دركﺷﺪه ( 7 ﺳﺆال)، ﻣﻨﺎﻓﻊ دركﺷﺪه (6 ﺳﺆال)، ﻣﻮاﻧﻊ دركﺷﺪه (6 ﺳﺆال)، اﻧﮕﯿﺰش ﺳﻼﻣﺘﯽ (7 ﺳﺆال)، ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي (5 ﺳﺆال)] ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﻋﺒﺎرات ﺑﻪﺻﻮرت ﻃﯿﻒ ﭘﻨﺞ ﻟﯿﮑﺮﺗﯽ از ﮐﺎﻣﻼً ﻣﻮاﻓﻘﻢ ﺗﺎ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ و از 5-1 ﻧﻤﺮهﺑﻨﺪي ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. در اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﻣﺘﯿﺎزات ﺑﺎﻻﺗﺮ؛ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ و ﺷﺪت دركﺷﺪه ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﮐﻮﻟﻮرﮐﺘﺎل، درك ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺸﻬﺎي ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي ﺳﺮﻃﺎن ﮐﻮﻟﻮرﮐﺘﺎل اﺳﺖ. روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه مورد تایید قرار گرفته است.

6 پرسشنامه ضروری برای تحقیق و پایان نامه

6 پرسشنامه ضروری برای تحقیق و پایان نامه

6 پرسشنامه ضروری برای تحقیق و پایان نامه

تهیه پرسشنامه از ابزارهای اولیه انجام هر تحقیق و پایان نامه ای محسوب می گردد. در اکثرمواقع دانشجویان برای تهیه پرسشنامه های valid شده و معتبر دچار مشکل میگردند لذا با تهیه این پکیج به آسانی و با کمترین هزینه می توانید به پرسشنامه های مورد نیاز خود دسترسی پیدا کنید. (حتی بدون منت استاد) این پکیج برای چه دانشجویانی مفیده؟؟؟ پرستاری – علوم تغذیه – مامایی – بهداشت – کلیه رشته های بالینی وزارت بهداشت این پکیج چه پرسشنامه هایی رو داره؟؟؟ پر سشنامه افسردگی Beck پرسشنامه فعالیت

مقیاس پایبندی به دارو‌ها و تجدید نسخه

مقیاس پایبندی به دارو‌ها و تجدید نسخه

مقیاس پایبندی به دارو‌ها و تجدید نسخه

پرسشنامه پایبندی به رژیم درمانی، توسط Kripalani و همکاران در سال 2009 طراحی شده است و پایبندی به دارو‌ها و تجدید نسخه را در بیماران با وضعیت­های مزمن مورد بررسی قرار می دهد . این پرسشنامه از 12 عبارت تشکیل شده است که 2 زیر مقیاس تحت عناوین پایبندی به دارو‌ها و تجدید نسخه را بررسی می­کند. خرده‌مقیاس پایبندی به دارو‌ها شامل 8 عبارت خرده‌مقیاس تجدید نسخه شامل 4 عبارت در مقابل هر عبارت 4 گزینه بر اساس رتبه بندی لیکرت 4 درجه ای از همیشه تا هرگز وجود دارد. دامنۀ ممکن برای نمرۀ کل ابزار، 12 تا 48 است. نمرات کمتر نشان‌دهندۀ پایبندی بیشتر است. نمرات را می‌توان هم در مقیاس پیوسته و هم به‌صورت دو‌حالته، یعنی 12 یا >12 تحلیل کرد. روایی و پایایی نسخه اصلی و فارسی این پرسشنامه مورد تایید

مقیاس علایم دیالیز (Dialysis Symptom Index)

مقیاس علایم دیالیز (Dialysis Symptom Index)

مقیاس علایم دیالیز (Dialysis Symptom Index)

مقیاس علایم دیالیز (Dialysis Symptom Index) جهت ارزیابی علایم رایج و مهم جسمی و روانی بیماران همودیالیزی می باشد و توسط ویسبورد در سال 2004 طراحی شده است. در این مقیاس 30 آیتمی از بیماران درخواست می شود وجود هر علامت در طول یک هفته ی گذشته را با گزینه ی بله و خیر گزارش کنند. شدت هر نشانه بر اساس میزان آزاردهندگی و با استفاده از مقیاس لیکرت بین 1 تا 5 سنجیده می شود. علاوه بر شیوع و شدت هر علامت, دو متغیر بار کلی علایم( تعداد علامت های موجود در هر فرد) و شدت کلی علایم ( میانگین شدت همه ی علامت ها در هر فرد) تعریف می شود. این شاخص روایی و پایایی تایید شده ای را درجمعیت همودیالیزی دارد

مقیــاس تبعیــت از درمــان فشــارخون بــالا

مقیــاس تبعیــت از درمــان فشــارخون بــالا

مقیــاس تبعیــت از درمــان  فشــارخون بــالا

ایــن پرسشــنامه توســط Bone-Hill و همــکاران در ســال 1999 ســاخته شــده اســت و تبعیــت از درمــان هــای فشــارخون بــالا افــراد را مــورد بررســی قــرار میدهــد و شــامل 12 ســؤال بــا 3 زیــر مقیــاس کاهــش مصــرف نمــک، تبعیــت از ویزیت پزشــک و مصــرف دارو اســت. نحــوه نمــره دهــی هــر سـؤال بـر اسـاس رتبـه بنـدی لیکـرت 4 درجـه ای از همیشـه تـا هرگـز میباشـد. دامنـه ممکـن بـرای نمـره کل ابـزار، 12 تـا 48 بـوده و نمـرات کمتـر نشـاندهنده پایبنـدی بیشـتر اسـت. روایی و پایایی پرسشنامه مورد تایید قرار گرفته است.

مقیاس سواد سلامت نارسایی قلبی (HF specific HL scale)

مقیاس سواد سلامت نارسایی قلبی (HF specific HL scale)

مقیاس سواد سلامت نارسایی قلبی (HF specific HL scale)

مقیاس سواد سلامت نارسایی قلبی (HF-specific HL scale) شامل 12 آيتم است كه سه بعد سواد سلامت عملکردی (آیتم های 4-1)، ارتباطی (آیتم های 8-5)، و انتقادی (آیتم های 12-9) بیماران نارسایی قلبی را اندازه­گيري مي­كند. سوالات به صورت لیکرت 4 گزینه ­ای هستند. بعضی از سوالات به صورت معکوس نمره دهی می­شوند. نمره بالاتر نشان دهنده سطح بالاتری از سواد سلامت بود. روایی و پایایی نسخه ­ی اصلی و فارسی مورد تایید قرار گرفته است