فصل دوم و پیشینه پژوهش سبک های ارتباطی زوجین و رضایت زناشویی

فصل دوم و پیشینه پژوهش سبک های ارتباطی زوجین و رضایت زناشویی

فصل دوم و پیشینه پژوهش سبک های ارتباطی زوجین و رضایت زناشویی

انواع سبک های ارتباطی زوجین سازنده مکمل اجتنابی متقابل متوقع کناره گیر رضایت زناشویی انواع و متغیرهای دخیل در رضایت زناشویی منابع فارسی و انگلیسی