عروسكهاي تك فريم (تئاتر)

عروسكهاي تك فريم (تئاتر)

عروسكهاي تك فريم (تئاتر)

عروسكهاي تك فريم (تئاتر) فایل بصورت ورد ودارای 104 صفحه میباشد فهرست پيشگفتار مقدمه فصل 1 بخش 1: عروسك و تاريخچة آن بخش 2: ويژگيهاي عروسكهاي نمايشي بخش 3: ويژگيهاي عروسكهاي سينمايي و تصويري بخش 4: ويژگيهاي عروسكهاي تك‌فريم فصل 2 بخش 1: روشهاي متحركسازي سوژه‌هاي مختلف بخش 2: جان بخشي اشيا و اجسام دوبعدي بخش 3: جان بخشي اشيا و اجسام سه بعدي بخش 4: تلفيق فيلمهاي تك فريم و زنده فصل 3: بخش 1: جذب ليزو بخش 2: نيروي انساني و تقسيم كار