نمونه سئوالات آزمون مجلات رشد مدیریت مدرسه (مدیریت مدرسه محور) 16 ساعت کد 91401517

نمونه سئوالات آزمون مجلات رشد مدیریت مدرسه (مدیریت مدرسه محور) 16 ساعت کد 91401517

نمونه سئوالات آزمون مجلات رشد مدیریت مدرسه (مدیریت مدرسه محور)  16 ساعت کد 91401517

نمونه سئوالات آزمون مجلات رشد مدیریت مدرسه (مدیریت مدرسه محور) کد دوره: 91401517 مدت دوره: 16 ساعت تعداد سئوالات: 72 سئوال فرمت فایل: PDF