مقاله مروری Recent progress in diagnosing the reliability of electrical equipment by using infrared thermography

مقاله مروری Recent progress in diagnosing the reliability of electrical equipment by using infrared thermography

مقاله مروری Recent progress in diagnosing the reliability of electrical equipment by using infrared thermography

یک مقاله مروری با عنوان Recent progress in diagnosing the reliability of electrical equipment by using infrared thermography در حوزه رشته برق قدرت است که با استفاده از پردازش تصویر به منظور تشخیص سوختگی قطعات از تصاویر ترموگرافی در سال 2012 ارائه شده است. به خوبی و با کیفیت بالا این مقاله ترجمه شده است. چکیده ترموگرافی مادون قرمز (IRT) توجه بیشتری را به خود جلب کرده و به دلیل دقت بالا و ویژگی های تصویربرداری حساس، تبدیل به یک روش جالب در نگهداری پیشگیرانه الکتریکی شده است. این مقاله مروری را بر کاربردهای IRT، به منظور تشخیص تجهیزات الکتریکی، از جمله ناهنجاری های حرارتی آنها و روش های اندازه گیری، ارائه می نماید. در اینجا، بهبود تکنیک های بررسی، برای بررسی قابلیت اطمینان تجهیزات الکتریکی به دلیل تأثیر عوامل محیطی و شرایط تجهیزات

مقاله مروری Recent progress in diagnosing the reliability of electrical equipment by using infrared thermography

مقاله مروری Recent progress in diagnosing the reliability of electrical equipment by using infrared thermography

مقاله مروری Recent progress in diagnosing the reliability of electrical equipment by using infrared thermography

یک مقاله مروری با عنوان Recent progress in diagnosing the reliability of electrical equipment by using infrared thermography در حوزه رشته برق قدرت است که با استفاده از پردازش تصویر به منظور تشخیص سوختگی قطعات از تصاویر ترموگرافی در سال 2012 ارائه شده است. به خوبی و با کیفیت بالا این مقاله ترجمه شده است. چکیده ترموگرافی مادون قرمز (IRT) توجه بیشتری را به خود جلب کرده و به دلیل دقت بالا و ویژگی های تصویربرداری حساس، تبدیل به یک روش جالب در نگهداری پیشگیرانه الکتریکی شده است. این مقاله مروری را بر کاربردهای IRT، به منظور تشخیص تجهیزات الکتریکی، از جمله ناهنجاری های حرارتی آنها و روش های اندازه گیری، ارائه می نماید. در اینجا، بهبود تکنیک های بررسی، برای بررسی قابلیت اطمینان تجهیزات الکتریکی به دلیل تأثیر عوامل محیطی و شرایط تجهیزات