پروژه طرح 5 مسکونی شش طبقه

پروژه طرح 5 مسکونی شش طبقه

پروژه طرح 5 مسکونی شش طبقه

پروژه طرح 5 یک بلوک ساختمانی شش طبقه که شامل: پلان معماری مبلمان شده پلان معکوس سقف کاذب صفحات آلبوم شده آماده پرینت 2 برش 4 نما از چهار جهت به همراه پوستر و پست پروداکشن ماکت

پروژه طرح 5 مسکونی شش طبقه

پروژه طرح 5 مسکونی شش طبقه

پروژه طرح 5 مسکونی شش طبقه

پروژه طرح 5 یک بلوک ساختمانی شش طبقه که شامل: پلان معماری مبلمان شده پلان معکوس سقف کاذب صفحات آلبوم شده آماده پرینت 2 برش 4 نما از چهار جهت به همراه پوستر و پست پروداکشن ماکت