تولید چای کومباجا

تولید چای کومباجا

تولید چای کومباجا

در این مقاله مقدمه ای در مورد قارچ کومباجا داده شده و در ادامه مراحل تولید ان.مزایای این قارچ و میکروارگانیسم های ان.و در انتها مروری بر مقالات دیگر

توکسین های طبیعی(گلوکزینولات ها)

توکسین های طبیعی(گلوکزینولات ها)

توکسین های طبیعی(گلوکزینولات ها)

ما روزانه تعداد زیادی مواد شیمیای سمی را در رژیم غذایی خود مصرف میکنیم.سموم ممکن است جز تشکیل دهنده خود غذا یا آلودگی میکروبی و یا در اثر تغییرات شیمیایی در حین فراوری غذا اتفاق میافتد به وجود می ایند.سموم ممکن است جز امینو اسید ها،پروتیین ها،آلکالوید ها،گلیکوزیدها باشند.درک کاملفعالیت های ساختاری و مکانیسم های بیوشیمیایی این سموم طبیعی برای انجام یک فرایند مناسب غدایی و اریه یک غدای مناسب برای افراد لازم و صروری میباشد

خوردگی بیولوژیک

خوردگی بیولوژیک

خوردگی بیولوژیک

در این تحقیق میکروارگانیسم ها در همه ی جای طبیعت یافت میشوند.و نقش مهم و حیاتی در تندرستی امسان و حیوانات دارن.بسیاری از میکروارگانیسم ها سود مند و برخی هم بیماری زا میباشند.فعالیت و زندگی میکروبی بر فرایند بسیاری از صنایع هم موثر میباشند.برای مثال باکتری زوگلویل در لجن فعال شده و در تصفیه خانه های پساب موثر میباشد.و یا میکروارگانیسمی که اثرات منفی بر بازده دستگاه خنک کن از طریق خوردگی و رسوب دهی میگذارد.