پاورپوینت منشور آتن

پاورپوینت منشور آتن

پاورپوینت منشور آتن

دانلود پاورپوینت منشور آتن ۲۲ اسلاید مقدمه در سال 1927 گروهی از معماران مدرن در قصرلاسارا واقع در سوئیس در میهمانی دوماندرو گرد هم آمدند . برنامه ای را که در پاریس درباره مسائل مربوطه به هنر ساختمان تنظیم شده بود بررسی کرده و سپس موقعیت خود را به صورتی دقیق تاکید کرده و تصمیم گرفتند تا جهت رو در رو قرار دادن معماری با وظایف واقعی آن در گروهی متشکل گردند . بدین شکل کنگره های بین المللی معماری مدرن-سیا بنیان گذاری شدند. «منشور آتن»،محصول چهارمین کنگره ی بین المللی معماری مدرن که طی جلسات کار آتن پایه ریزی و طرح ریزی گردید ، بعدا توسط لوکوربوزیه مدون شد و در سال 1941 در فرانسه انتشار یافت . این کتاب که