اپروچ به بیمار کلیوی

اپروچ به بیمار کلیوی

اپروچ به بیمار کلیوی

درد ) Pain ) بسته به این که منشا درد از کدام قسمت سیستم ادراری باشد، نوع آن متفاوت است: – درد کلیه: در پشت، در Costovertebral angel ( CVA ( و به علت اتساع ناگهانی کپسول کلیه ایجاد می شود؛ مداوم بوده و به سمت قدام انتشار دارد.  درد کلیه تنها بر اثر اتساع ناگهانی کپسول کلیه ایجاد می شود و اتساع مزمن یا تدریجی آن، موجب درد نخواهد شد.

اپروچ به بیمار کلیوی

اپروچ به بیمار کلیوی

اپروچ به بیمار کلیوی

درد ) Pain ) بسته به این که منشا درد از کدام قسمت سیستم ادراری باشد، نوع آن متفاوت است: – درد کلیه: در پشت، در Costovertebral angel ( CVA ( و به علت اتساع ناگهانی کپسول کلیه ایجاد می شود؛ مداوم بوده و به سمت قدام انتشار دارد.  درد کلیه تنها بر اثر اتساع ناگهانی کپسول کلیه ایجاد می شود و اتساع مزمن یا تدریجی آن، موجب درد نخواهد شد.