ریتم و صدای ارگ یاماها 1000

ریتم و صدای ارگ یاماها 1000

ریتم و صدای ارگ یاماها 1000

ریتم و صدای ارگ یاماها 1000 psr yamaha ریتم و صدای های با حال و گلچین شده ارگ یاماها هزار ریتمها ی بندری شاد و 6/8 معمولی ، تومبایی، فرنگی و انواع ریتم وصداهای کُرون شده قشنگ دیگر در این برنامه موجود است. بعد از خرید و دانلود ، فایل را روی فلاپی بریزید و در ارگ اجراکنید. قیمت 9 هزار تومان نوازندگی آسان با نُتهای فارسی آسان