پروژه روستای بیروکان کهمره سرخی

پروژه روستای بیروکان کهمره سرخی

پروژه روستای بیروکان کهمره سرخی

روستای بیروکان در 102 اسلاید90 شناخت استان فیروزآباد بخش میمند تقسیمات کشوری موقعيت روستا براساس آخرين تقسيمات سياسي موقعیت جغرافیایی روستا نسبت به شیراز و فیروزآباد موقعیت روستا نسبت به شیراز موقعیت روستا نسبت به فیروزآباشد و میمند روستای بیروکان بررسی حوزه نفوذ مراکز پزشکی و درمانی مراکز آموزشی و مذهبی نمودارمرکزاموزشی ومذهبی مراکز اقتصادی و اجتماعی خدمات ارتباطی تاسیسات عمومی خصوصیات اقلیمی روستا ويژگيهاي جغرافيايي و اقليمي منطقه

پروژه روستای بیروکان کهمره سرخی

پروژه روستای بیروکان کهمره سرخی

پروژه روستای بیروکان کهمره سرخی

روستای بیروکان در 102 اسلاید90 شناخت استان فیروزآباد بخش میمند تقسیمات کشوری موقعيت روستا براساس آخرين تقسيمات سياسي موقعیت جغرافیایی روستا نسبت به شیراز و فیروزآباد موقعیت روستا نسبت به شیراز موقعیت روستا نسبت به فیروزآباشد و میمند روستای بیروکان بررسی حوزه نفوذ مراکز پزشکی و درمانی مراکز آموزشی و مذهبی نمودارمرکزاموزشی ومذهبی مراکز اقتصادی و اجتماعی خدمات ارتباطی تاسیسات عمومی خصوصیات اقلیمی روستا ويژگيهاي جغرافيايي و اقليمي منطقه