مسیر سبز

مسیر سبز

مسیر سبز

در بازداشتگاه کولد ماونتن و در طول دالان سلول های تنگ و تاریک که با نام «رمان مسیر سبز» شناخته می شود، بیماری روانی به نام بیلی وارتون و مسخ شده ای به نام ادوارد دلاکروا، منتظر اجرای حکم اعدامشان با صندلی الکتریکی هستند. در این زندان، نگهبانانی به شرافتمندی پال اجکامب و به بدذاتی پرسی وتمور از زندانیان حراست می کنند. با تمامی افراد خوب و بدی که در ای زندان هستند هیچ کدام به بی رحمی و بد ذاتی زندانی تازه وارد به نام جان کافی نیست او به خاطر آزار اذیت و قتل دو دختر خردسال به اعدام محکوم شده.آیا جا کافی شیطانی در جسم انسان است؟ جان کافی قدرتش را از کجا آورده؟ و سولات دیگر که وقتی رمان را می خوانید جواب آنها را در میابید. و این را مطمئن باشید که با