حسابرسی داخلی

حسابرسی داخلی

حسابرسی داخلی

حسابرسی داخلی هدف از این فهرست راهنما، کمک به مدیران برای مقابله با فرآیند حسابرسی داخلی در سازمان ‌ها یا اداراتشان است.