تحقیق بالابر ساختمانی

تحقیق بالابر ساختمانی

تحقیق بالابر ساختمانی

در این فایل به طور مختصر و مفید درباره بالابر ساختمانی بحث می شود.شامل تعریف قسمت های مختلف آن ، تجهیزات حفاظتی بالابر ساختمانی و نکات ایمنی به همراه تصاویر که در هنگام کار باید رعایت گردد و موادی چند از آیین نامه حفاظتی مربوط به کارگاه های ساختمانی می باشد.