خلاصه اندوکاردیت عفونی

خلاصه اندوکاردیت عفونی

خلاصه اندوکاردیت عفونی

تشخیص چه زمانی به اندوکاردیت شک میکنید و کشت و اکو انجام میدهید؟  تب + سوفل جدید؟ ممکن است بیماری همیشه سوفل داشته باشد و به هر دلیلی، مثلاً یک سرماخوردگی ساده تب هم بکند. یا در بیماران IV drug abuser که معمولاً اندوکاردیت تریکوسپید میدهند، معمولاً اصلاً سوفل ندارند.  تب طولانیمدت؟ ممکن است تب low grade باشد یا به علت مصرف مسکن و تببر تب نداشته باشد. از طرفی تب طولانیمدت ممکن است مثلاً به علت EBV باشد.  سوفل تشدید شده؟ صراحتاً تاکید شده که تغییر ماهیت سوفل معیار اندوکاردیت نیست. پاسخ صحیح: زمانی که بیمار بر اساس کرایتریای دوک possible endocarditis باشد، یعنی حداقل 3 معیار مینور داشته باشد

خلاصه آنفولانزا و سینوزیت

خلاصه آنفولانزا و سینوزیت

خلاصه آنفولانزا و سینوزیت

. secondary bacterial : خوش خیم تر است، فرد پس از ابتلا به آنفولانزا بهبود مییابد بعد از مدتی دوباره دچار علایم میشود که عامل آن باکتریال است، معمولاً به AB جواب میدهد. 3 . mix : از 2 نوع قبل پیش آگهی ضعیفتری دارد. علایم آن همانند primary viral است، تشخیص از طریق گرفتن خلط و بررسی آن از نظر باکتری و میزان PMN

خلاصه اندوکاردیت عفونی

خلاصه اندوکاردیت عفونی

خلاصه اندوکاردیت عفونی

تشخیص چه زمانی به اندوکاردیت شک میکنید و کشت و اکو انجام میدهید؟  تب + سوفل جدید؟ ممکن است بیماری همیشه سوفل داشته باشد و به هر دلیلی، مثلاً یک سرماخوردگی ساده تب هم بکند. یا در بیماران IV drug abuser که معمولاً اندوکاردیت تریکوسپید میدهند، معمولاً اصلاً سوفل ندارند.  تب طولانیمدت؟ ممکن است تب low grade باشد یا به علت مصرف مسکن و تببر تب نداشته باشد. از طرفی تب طولانیمدت ممکن است مثلاً به علت EBV باشد.  سوفل تشدید شده؟ صراحتاً تاکید شده که تغییر ماهیت سوفل معیار اندوکاردیت نیست. پاسخ صحیح: زمانی که بیمار بر اساس کرایتریای دوک possible endocarditis باشد، یعنی حداقل 3 معیار مینور داشته باشد

خلاصه آنفولانزا و سینوزیت

خلاصه آنفولانزا و سینوزیت

خلاصه آنفولانزا و سینوزیت

. secondary bacterial : خوش خیم تر است، فرد پس از ابتلا به آنفولانزا بهبود مییابد بعد از مدتی دوباره دچار علایم میشود که عامل آن باکتریال است، معمولاً به AB جواب میدهد. 3 . mix : از 2 نوع قبل پیش آگهی ضعیفتری دارد. علایم آن همانند primary viral است، تشخیص از طریق گرفتن خلط و بررسی آن از نظر باکتری و میزان PMN