مراقبت های پیش و حین بارداری و تست های تشخیصی

مراقبت های پیش و حین بارداری و تست های تشخیصی

مراقبت های پیش و حین بارداری و تست های تشخیصی

بیشترین مداخله ی ما برای بیماری های ژنتیک و در راس آن برای بیماری سندرم داون است قبال اعتقاد بر این بود که چون 97%علت ایجاد سندرم داون به خاطر جدا نشدن کروموزومی در گامت ماده است و د رسنین باالی 35 سال احتمال این رخداد بیشتر است ، در نتیجه فقط برای مادران باردار باالی 35 سال تست غربالگری انجام می شده است ولی امروزه برای تمام مادران بارداری که قبل از 20 هفته به ما مراجعه می کنند تست های غربالگری برای اختالالت کروموزوم های 18 ، 13 ، 21 و defect tube neural ، انجام می شود. ما مجبوریم دنبال تستهایی باشیم که قبل از 16 تا 18 هفته این اختالالت تشخیص داده شود )

عفونت های دوران بارداری

عفونت های دوران بارداری

عفونت های دوران بارداری

انتقال عفونت ها از مادر به جنين كه به سه شكل امكان پذير است: 1-از طريق جفت در دوران حاملگي 2 -در زمان زايمان البته از نوع NVD 3 -در زمان شيردهي از آنجايي كه حاملگي مختصري نقص ايمني براي مادر به همراه مي آورد بنابراين عفونت هاي شديد مي توانند اثرات غير قابل جبراني را ايجاد كنند. پس احتمال ايجاد عفونت در حاملگي بيشتر است. جنين از هفته 14 به بعد توانايي توليد Ab پيدا مي كند و قبل از آن به سبب عبور G Ig مادري از جفت، جنين ايمني passive دارد. آثار عفونت ها در دوران حاملگي

لیومیوما

لیومیوما

لیومیوما

تعريف: نئوپلاسم خوش خيم جـدار عضـلاني رحـم كـه از عضـلات صـاف تشكيل شده است. چون در جدار رحم بافت هم بندي نيـز وجـود دارد به آن Fibroleiyomyoma يا Fibroma هم گفتـه مـيشود

PROM و جفت سر راهی

PROM و جفت سر راهی

PROM و جفت سر راهی

:پارگی پردهها قبل از شروع انقباضهای رحمی PPROM :پارگی پردهها قبل از هفته 37 Etiology اتیولوژی دقیق پارگی زودرس پردههای جنینی شناخته شده نیست.ترکیبی از فاکتورهای متعدد مکانیکی و فیزیولوژیکی میتوانند در نهایت منجر به پارگی پردهها

دیابت و بیماری های تیرویید در بارداری

دیابت و بیماری های تیرویید در بارداری

دیابت و بیماری های تیرویید در بارداری

تاثیر بارداري روي سیر، علائم و درمان بیماري – تاثیر بیماري روي بارداري و سرنوشت مادر و جنین – بیماري در چه مرحله اي باشد اجازه بارداري داده میشود؟ – در مشاوره قبل از بارداري به چه نکاتی باید توجه کرد؟ بیماریهاي تیروئید و حاملگی: عملکرد تیروئید مادر در طی حاملگی طبیعی • با اینکه استروژن تولید کبدي TBG را افزایش می دهد اما میزان سرمی TSH و TRH همانند زنان غیر باردار است. • میزان توتال T4 و T3 افزایش می یابد اما غلظت آزاد T3 و T4 فعال از

عفونت های دوران بارداری

عفونت های دوران بارداری

عفونت های دوران بارداری

انتقال عفونت ها از مادر به جنين كه به سه شكل امكان پذير است: 1-از طريق جفت در دوران حاملگي 2 -در زمان زايمان البته از نوع NVD 3 -در زمان شيردهي از آنجايي كه حاملگي مختصري نقص ايمني براي مادر به همراه مي آورد بنابراين عفونت هاي شديد مي توانند اثرات غير قابل جبراني را ايجاد كنند. پس احتمال ايجاد عفونت در حاملگي بيشتر است. جنين از هفته 14 به بعد توانايي توليد Ab پيدا مي كند و قبل از آن به سبب عبور G Ig مادري از جفت، جنين ايمني passive دارد. آثار عفونت ها در دوران حاملگي

لیومیوما

لیومیوما

لیومیوما

تعريف: نئوپلاسم خوش خيم جـدار عضـلاني رحـم كـه از عضـلات صـاف تشكيل شده است. چون در جدار رحم بافت هم بندي نيـز وجـود دارد به آن Fibroleiyomyoma يا Fibroma هم گفتـه مـيشود