فناوری های تولید فلز منیزیم خالص (فایل PDF اسلاید ها به همراه فایل های صوتی)

فناوری های تولید فلز منیزیم خالص (فایل PDF اسلاید ها به همراه فایل های صوتی)

فناوری های تولید فلز منیزیم خالص (فایل PDF اسلاید ها به همراه فایل های صوتی)

در این مجوعه، فناوری های تولید فلز منیزیم از مواد اولیه در قالب 78 صفحه اسلاید و بیش از 90 دقیقه فایل صوتی گرداوری شده است. این دوره آموزشی در اسفند 1397 توسط دکتر علیرضا صادقی استاد دانشگاه تهران و دانش آموخته مهندسی متالورژی با بیش از 10 سال سابقه تحقیق و مطالعه در صنعت منیزیم ارائه شده است. در این دوره آموزشی تخصصی مباحثی از جمله فناوری الکترولیز نمک مذاب کلرید منیزیم، فراید احیا حرارتی منیزیم با استفاده از فروسیلیسیم، ویژگی دولومیت مورد نیاز فرایند پیجن، جزییات فناوری پیجن در تولید منیزیم (کلسیناسیون، خردایش، ترکیب مواد اولیه، فرایند احیا و پالایش مذاب)، محدودیت ها و ویژگی های هر یک از فرایند ها و مسیر گسترش تکنولوژی تولید فلز منیزیم مورد شرح و بحث قرار گرفته است.

آلیاژهای منیزیم (فایل PDF اسلاید ها به همراه فایل صوتی)

آلیاژهای منیزیم (فایل PDF اسلاید ها به همراه فایل صوتی)

آلیاژهای منیزیم (فایل PDF اسلاید ها به همراه فایل صوتی)

در این مجوعه، آلیاژهای منیزیم در قالب 40 صفحه اسلاید و بیش از 55 دقیقه فایل صوتی گرداوری شده است. این دوره آموزشی در اسفند 1397 توسط دکتر علیرضا صادقی استاد دانشگاه تهران و دانش آموخته مهندسی متالورژی با بیش از 10 سال سابقه تحقیق و مطالعه در صنعت منیزیم ارائه شده است. در این دوره آموزشی تخصصی مباحثی از جمله اصول آلیاژسازی منیزیم، روش های استحکام بخشی، عناصر آلیاژی پرکاربرد به همراه دیاگرام های فازی آنها از جمله منیزیم – آلمینیوم، منیزیم – روی، منیزیم – منگنز، منیزیم – عناصر نادر خاکی و منیزیم – سیلیسیم، خانواده آلیاژهای پرکاربرد، روش های نام گذاری آلیاژهای منیزیم به همراه مزایا، کاربردها و محدودیت های خانواده های آلیاژی مورد شرح و بحث قرار گرفته است.

فناوری های تولید قطعات منیزیمی (فایل PDF اسلایدها به همراه فایل صوتی)

فناوری های تولید قطعات منیزیمی (فایل PDF اسلایدها به همراه فایل صوتی)

فناوری های تولید قطعات منیزیمی (فایل PDF اسلایدها به همراه فایل صوتی)

در این مجوعه، فناوری های تولید قطعات منیزیمی در قالب 56 صفحه اسلاید و بیش از 110 دقیقه فایل صوتی گرداوری شده است. این دوره آموزشی در اسفند 1397 توسط دکتر علیرضا صادقی استاد دانشگاه تهران و دانش آموخته مهندسی متالورژی با بیش از 10 سال سابقه تحقیق و مطالعه در صنعت منیزیم ارائه شده است. در این دوره آموزشی تخصصی مباحثی از ملاحضات ریخته گری آلیاژهای منیزیمی، محافظت از مذاب منیزیم، پالایش مذاب منیزیم، آلیاژسازی، فرایند های شکل دهی حجمی و ورق مورد شرح و بحث قرار گرفته است.

کاربرد های صنعتی فلز منیزیم (فایل PDF اسلاید ها به همراه فایل های صوتی)

کاربرد های صنعتی فلز منیزیم (فایل PDF اسلاید ها به همراه فایل های صوتی)

کاربرد های صنعتی فلز منیزیم (فایل PDF اسلاید ها به همراه فایل های صوتی)

در این مجوعه، کاربردهای صنعتی فلز منیزیم در قالب 82 صفحه اسلاید و بیش از 56 دقیقه فایل صوتی گرداوری شده است. این دوره آموزشی در اسفند 1397 توسط دکتر علیرضا صادقی استاد دانشگاه تهران و دانش آموخته مهندسی متالورژی با بیش از 10 سال سابقه تحقیق و مطالعه در صنعت منیزیم ارائه شده است. در این دوره آموزشی تخصصی مباحثی از جمله کاربردهای متالورژیکی (آلیاژسازی آلومینیوم، گوگرد زدایی از فولاد، کروی سازی گرافیت در چدن ها، تولید فلزات دیگر و …) به همراه کاربردهای سازه ای منیزیم (در صنایع هوا و فضا، حمل و نقل ریلی، تجهیزات الکترونیک قابل حمل و صنعت خودرو سازی) با مثال های متعدد مورد شرح و بحث قرار گرفته است.

بازار های داخلی و بین المللی فلز منیزیم (فایل PDF اسلاید ها به همراه فایل صوتی)

بازار های داخلی و بین المللی فلز منیزیم (فایل PDF اسلاید ها به همراه فایل صوتی)

بازار های داخلی و بین المللی فلز منیزیم (فایل PDF اسلاید ها به همراه فایل صوتی)

در این مجوعه، کاربردهای صنعتی فلز منیزیم در قالب 21 صفحه اسلاید و بیش از 43 دقیقه فایل صوتی گرداوری شده است. این دوره آموزشی در اسفند 1397 توسط دکتر علیرضا صادقی استاد دانشگاه تهران و دانش آموخته مهندسی متالورژی با بیش از 10 سال سابقه تحقیق و مطالعه در صنعت منیزیم ارائه شده است. در این دوره آموزشی تخصصی مباحثی از جمله عرضه و تقاضای داخلی و بین المللی منیزیم، واردات، صادرات، تولید و پیش بینی تقاضای داخلی مورد شرح و بحث قرار گرفته است.

آلیاژهای منیزیم (فایل PDF اسلاید ها به همراه فایل صوتی)

آلیاژهای منیزیم (فایل PDF اسلاید ها به همراه فایل صوتی)

آلیاژهای منیزیم (فایل PDF اسلاید ها به همراه فایل صوتی)

در این مجوعه، آلیاژهای منیزیم در قالب 40 صفحه اسلاید و بیش از 55 دقیقه فایل صوتی گرداوری شده است. این دوره آموزشی در اسفند 1397 توسط دکتر علیرضا صادقی استاد دانشگاه تهران و دانش آموخته مهندسی متالورژی با بیش از 10 سال سابقه تحقیق و مطالعه در صنعت منیزیم ارائه شده است. در این دوره آموزشی تخصصی مباحثی از جمله اصول آلیاژسازی منیزیم، روش های استحکام بخشی، عناصر آلیاژی پرکاربرد به همراه دیاگرام های فازی آنها از جمله منیزیم – آلمینیوم، منیزیم – روی، منیزیم – منگنز، منیزیم – عناصر نادر خاکی و منیزیم – سیلیسیم، خانواده آلیاژهای پرکاربرد، روش های نام گذاری آلیاژهای منیزیم به همراه مزایا، کاربردها و محدودیت های خانواده های آلیاژی مورد شرح و بحث قرار گرفته است.

کاربرد های صنعتی فلز منیزیم (فایل PDF اسلاید ها به همراه فایل های صوتی)

کاربرد های صنعتی فلز منیزیم (فایل PDF اسلاید ها به همراه فایل های صوتی)

کاربرد های صنعتی فلز منیزیم (فایل PDF اسلاید ها به همراه فایل های صوتی)

در این مجوعه، کاربردهای صنعتی فلز منیزیم در قالب 82 صفحه اسلاید و بیش از 56 دقیقه فایل صوتی گرداوری شده است. این دوره آموزشی در اسفند 1397 توسط دکتر علیرضا صادقی استاد دانشگاه تهران و دانش آموخته مهندسی متالورژی با بیش از 10 سال سابقه تحقیق و مطالعه در صنعت منیزیم ارائه شده است. در این دوره آموزشی تخصصی مباحثی از جمله کاربردهای متالورژیکی (آلیاژسازی آلومینیوم، گوگرد زدایی از فولاد، کروی سازی گرافیت در چدن ها، تولید فلزات دیگر و …) به همراه کاربردهای سازه ای منیزیم (در صنایع هوا و فضا، حمل و نقل ریلی، تجهیزات الکترونیک قابل حمل و صنعت خودرو سازی) با مثال های متعدد مورد شرح و بحث قرار گرفته است.

فناوری های تولید قطعات منیزیمی (فایل PDF اسلایدها به همراه فایل صوتی)

فناوری های تولید قطعات منیزیمی (فایل PDF اسلایدها به همراه فایل صوتی)

فناوری های تولید قطعات منیزیمی (فایل PDF اسلایدها به همراه فایل صوتی)

در این مجوعه، فناوری های تولید قطعات منیزیمی در قالب 56 صفحه اسلاید و بیش از 110 دقیقه فایل صوتی گرداوری شده است. این دوره آموزشی در اسفند 1397 توسط دکتر علیرضا صادقی استاد دانشگاه تهران و دانش آموخته مهندسی متالورژی با بیش از 10 سال سابقه تحقیق و مطالعه در صنعت منیزیم ارائه شده است. در این دوره آموزشی تخصصی مباحثی از ملاحضات ریخته گری آلیاژهای منیزیمی، محافظت از مذاب منیزیم، پالایش مذاب منیزیم، آلیاژسازی، فرایند های شکل دهی حجمی و ورق مورد شرح و بحث قرار گرفته است.

بازار های داخلی و بین المللی فلز منیزیم (فایل PDF اسلاید ها به همراه فایل صوتی)

بازار های داخلی و بین المللی فلز منیزیم (فایل PDF اسلاید ها به همراه فایل صوتی)

بازار های داخلی و بین المللی فلز منیزیم (فایل PDF اسلاید ها به همراه فایل صوتی)

در این مجوعه، کاربردهای صنعتی فلز منیزیم در قالب 21 صفحه اسلاید و بیش از 43 دقیقه فایل صوتی گرداوری شده است. این دوره آموزشی در اسفند 1397 توسط دکتر علیرضا صادقی استاد دانشگاه تهران و دانش آموخته مهندسی متالورژی با بیش از 10 سال سابقه تحقیق و مطالعه در صنعت منیزیم ارائه شده است. در این دوره آموزشی تخصصی مباحثی از جمله عرضه و تقاضای داخلی و بین المللی منیزیم، واردات، صادرات، تولید و پیش بینی تقاضای داخلی مورد شرح و بحث قرار گرفته است.